בית הספר שואף  להגיע לאיזון מתאים בין מידת החופש של התלמיד ובין קיום
כללי משמעת בסיסיים. כללים אלה נועדו לסייע לתלמיד לתפקד במסגרת
החינוכית ויחד עם זאת  לחיות כאזרח חופשי בחברה דמוקרטית .
הקווים המנחים את התקנון הם  שיפור איכות החיים והגברת אחריות הפרט כלפי
עצמו וכלפי הכלל

שמירה על כבוד המורה והתלמיד
משמעת והתנהגות

בבית הספר המורים והתלמידים מכבדים זה את זה. בבית הספר מכבדים את השונות שבין התלמידים ומתחשבים ביכולות ובמגבלות של כל התלמידים. חובתם של התלמידים לכבד את השונה. כבוד הדדי וקבלת השונה הינם ערכי יסוד עליהם מושתת החינוך בביה"ס.

על התלמידים חלה חובת ציות להוראות מורי בית הספר.

1.  תלמידי בית הספר והמורים הם שותפים פעילים בעשייה החינוכית המתרחשת בבית הספר תוך שמירה על כבוד הדדי.

2.    יש לשמור על הזכות לפרטיות ואין לגעת ברכוש הזולת ללא רשות.

3.  אין אלימות מכל סוג שהוא בשיעורים , בהפסקות ובהסעות.

4.   התלמיד יפנה לסגל בית הספר: המורות המנהלת והסגל המינהלי,  בשם תפקידן ובצרוף שמן הפרטי.

5.     המורה יתייחס לתלמיד כאדם בוגר וינהג בו בכבוד.

6.  בתחילת כל שיעור התלמידים יקבלו את פני המורה בעמידה.

7.   עם הישמע הצלצול להפסקה יש לצאת לחצר בצורה מסודרת ולכבד את הוראות הסדרנים

8.       אין להפריע למהלך התקין של השיעורים.

9.       יש להישמע להוראות המורה.

10.   המורה לא תשאיר כיתה ללא השגחה בזמן השיעור.

11.  יש לנהל דיונים ושיחות תוך שמירת תרבות  הדיבור בזמן השהות בביה"ס .

12.   על כל באי ביה"ס להתנהג ולדבר בנימוס.

13.   במהלך יום הלימודים על כל הטלפונים הסלולאריים להיות כבויים ומוצנעים בתיק .

14.   חל איסור על משחקי כדור לפני תחילת יום הלימודים, כאשר אין מורה משגיחה בחצר .

15.   חל איסור על משחק בכדור במסדרונות ביה"ס. בימים גשומים אין לשחק בכדור גם בחצרות.

 

דרכי אכיפה

1.  תלמיד הנוהג באלימות פיסית יקבל אזהרה ויישלח מכתב להורים .

2.     במקרה של אלימות חוזרת יושעה התלמיד מביה"ס .

3.     כל הרחקה של תלמיד מביה"ס תדווח לפיקוח .

4.  תלמיד אשר יחרוג בהתנהגותו מהכללים הנהוגים בביה"ס, יקבל אזהרה ויישלח מכתב להורים.

 

עמידה בחובות הלמידה

משמעת והתנהגות

זכותו של התלמיד להשכלה מחייבת את סגל ההוראה לדאוג למערכת נאותה של לימודים. באחריותו של המורה לתכנן את שנת הלימודים, את פריסת חומר הלימודים, אמצעי ההוראה ודרכי ההערכה. חובת המורה היא לעקוב אחר התקדמות תלמידיו, לסייע לתלמידים מתקשים, ולקדם תלמידים מצטיינים תוך  דיווח למחנך ולהורים. חובתו של התלמיד למלא את חלקו בלמידה, כמפורט להלן:

1. התלמיד חייב להביא את הציוד הדרוש לכל      השיעורים .

2.  התלמיד חייב להכין את המטלות הלימודיות בהתאם לדרישות כל מקצוע.

3.  חובה על התלמיד להגיש עבודות בזמן .

4.   יש לשמור על טוהר הבחינות .

5.   יש להחתים את ההורים על כל מבחן .
6.   מותר לערוך עד שני מבחנים בשבוע.

7. כל מורה תחזיר מבחנים, בחנים ועבודות  תוך שבועיים (אלא אם כן נקבע אחרת).

דרכי אכיפה

1.   לאחר 3 פעמים בהן התלמיד לא עמד במחויבויותיו ישלח מכתב להורים .

2.      לאחר 3 פעמים נוספות יוזמנו ההורים לשיחה .

3.       אי הכנת מטלות לימודיות תצוין בתעודה .

4.     איחור לא מוצדק, בהגשת עבודות ומטלות לימודיות, יגרור הורדה בציון העבודה .

5.     דיבר התלמיד בזמן בחינה  – בפעם הראשונה יוזהר, בפעם השנייה בחינתו תיפסל וישלח מכתב להוריו.

6.     נתפס התלמיד מעתיק בזמן מבחן – בחינתו תפסל , ציונו יהיה נכשל וישלח מכתב להוריו

סביבה נקייה ומטופחת – שמירה על רכוש בית הספר
משמעת והתנהגות
סביבת בית הספר היא מקום מגורינו בו אנו מבלים את מרבית שעות היום וחשוב שתנעם לנו השהות בו.

זכותו של כל תלמיד ללמוד בסביבה נקייה ומטופחת ומחובתה של הנהלת בית הספר להבטיח לו זאת. חובתו של התלמיד לשמור על סביבת הלימודים ורכוש הכלל. איכות הסביבה וטיפוחה הם חלק מן הערכים שבית הספר מייחס להם חשיבות רבה והינם מעוגנים בהשקפת העולם החינוכית של בית הספר.

1.    על כל באי בית הספר לשמור בקפדנות  על הניקיון בכל שטחי בית הספר: כיתות הלימוד, הספרייה החצר וחדרי השירותים .

2. האכילה מותרת בתחומי הכיתה בלבד אין לאכול במרחבי הלמידה ובחצר ביה"ס .

3.   חובה על התלמיד לשמור על רכוש וציוד ביה"ס בכיתות, במסדרונות, בשרותים ובחצרות.

4.    חובה לשמור על מרחבי הלמידה והציוד הנמצא בהם .

5.    אסור להשחית את ציוד בית הספר: שולחנות , כסאות, קירות, מגירות/תאים, ספרים, חוברות וכיו"ב.

6.    חובה לעטוף את ספרי הלימוד והמחברות.

7.    מחובתה של הנהלת בית הספר לדאוג שהתלמיד ילמד בסביבה נקיה ומטופחת לדאוג לאצמעי הגיינה

דרכי אכיפה

בכל מקרה של לכלוך , הרס או השחתה של ציוד ביה"ס, באחריות התלמיד והוריו לתקן את הנזק או לשלם עלות הנזקים. היידוע ייעשה באמצעות מכתב להורים

תלבושת והופעה
משמעת והתנהגות
הופעה מסודרת ונקיה מכבדת את הלובש, המקום אליו הוא שייך, משקפת את יחסו למקום ומחזקת את תחושת השייכות.

מיגבלות הופעה מסייעות לשמירה על בטיחות התלמיד.

1.   התלמיד חייב להגיע לבית הספר בתלבושת בית הספר, נקייה ומסודרת.

2.   אין להגיע לביה"ס עם מכנסיים קצרצרים, חצאית קצרצרה או בטן חשופה.

3.       אין להגיע בקבקבים או בנעלי אצבע .

4.       יש לענוד עגילים צמודים בלבד.

5.       אין להגיע עם פירסינג .

דרכי אכיפה

1.  תלמיד אשר יגיע בהופעה הסותרת את תקנון ביה"ס ירשם ביומן הכתה .

2.  תלמיד אשר יגיע בהופעה הסותרת את תקנון ביה"ס וירשם ביומן הכתה שלוש פעמים תשלח להוריו הודעה .

3.  תלמיד אשר יגיע בהופעה הסותרת את תקנון ביה"ס וירשם ביומן הכתה שש פעמים הוריו יוזמנו לשיחה.

איחורים וחיסורים
משמעת והתנהגות
נוכחות קבועה ועמידה במסגרת זמן של התלמיד והמורה , הינה תנאי הכרחי  לשמירה על רצף לימודי וכבוד הדדי.

1.       התלמיד חייב להיות נוכח בכל השיעורים.

2.     התלמיד חייב להגיע בזמן לכל השיעורים.

המאחר מפריע לסדרי השיעור וללימודים.

3.     תלמיד אשר נעדר מביה"ס יום או יומיים חייב להביא אישור מההורים .

4.     תלמיד שנעדר שלושה ימים ויותר חייב  להביא אישור רפואי .

5.       באחריותו של תלמיד הנעדר מבית הספר להשלים את החומר הנלמד . מחובתה של המורה לעמוד לעזרתו ככל שידרש.

6.    תלמיד הנאלץ לעזוב את ביה"ס במהלך יום הלימודים מסיבות אישיות, רפואיות וכיו"ב, לא ישוחרר לביתו אלא בליווי אדם מבוגר ובתאום עם הוריו (לפי הנחית משרד החינוך) .

7.       תלמיד הנעדר משיעור עקב ביצוע תפקיד  בביה"ס יצטייד באישור מהמורה שזימנה אותו לתפקיד, ובאחריותו להודיע למורה המלמדת בכיתה לפני יציאתו מהשיעור, ולהשלים את החומר הנילמד .

8.    מחובת המחנכת להתקשר לתלמיד הנעדר למעלה מיומים.

דרכי אכיפה

1.   תלמיד המאחר לשיעור ירשם במזכירות .

2.   תלמיד אשר יאחר שלוש פעמים ישלח מכתב להוריו.

3.   תלמיד אשר יאחר שש פעמים יוזמנו הוריו לשיחה .

4.   פירוט האיחורים והחיסורים (שאינם מוצדקים) ירשם בתעודה .

נהלים

 1. שיחת הורה –מורה תתקיים רק בתאום מראש.
  2. הורה או כל אדם אחר, אינו רשאי להיכנס לכיתה בזמן שיעור,
  אלא ביום שנקבע על ידי הנהלת ביה"ס כי הוא פתוח לקהל.
  3. שיחה בין מורה והורה ובין מורה ותלמיד , צריכה להתקיים בפרטיות
  ובאופן תרבותי.
  4. בסיום שיחת הורה/מורה/מנהלת/, ייכתב סיכום מפגש שיתויק
  בתיק הכיתה .
  5. פניה של הורה למורה בכתב, צריכה להיות במעטפה סגורה.
  פעילות המתקיימת מחוץ לביה"ס מחייבת אישור ההורים. תלמידים
  שלא יביאו אישור, תימנע מהם האפשרות להשתתף בפעילות.
  6. במקרה של תלונת תלמיד או הורה , יש לפנות קודם למורה הקשור
  ישירות לתלונה לשם בירור המקרה , לאחר מכן למחנכת הכיתה ,
  ובמקרה שלא ניתן מענה הולם יש לפנות למנהלת , למעט מקרים
  חריגים הזקוקים להתערבות מיידית של מנהלת ביה"ס .
כניסה למערכת